Διαδικασια υποβολης αιτησης και ενταξης στο Εξοικονομηση Κατ’ Οικον ΙΙ 

ΜΕ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

8 ΒΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
 • Βημα 1

  Προετοιμασία απαιτούμενων δικαιολογητικών

  Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος Ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί
  να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία».

 • Βήμα 2

  Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

  Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά στο exoikonomisi.ypen.gr. Ο ενδιαφερόμενος μετά την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, καθιστά με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτησή του «ενεργή για λήψη δανείου». Στο σημείο αυτό μπορεί να επιλέξει και το ποσό που επιθυμεί για δάνειο. Σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημα του ενδιαφερόμενου για λήψη δανείου, δίνεται η δυνατότητα να υποβολής νέου αιτήματος επιλέγοντας διαφορετικό Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. 

 • Βήμα 3

  1η ενεργειακή επιθεώρηση

  Ο ενεργειακός επιθεωρητής διενεργεί, μετά από πρόσκληση του ενδιαφερόμενου, την 1η ενεργειακή επιθεώρηση στην κατοικία, εκδίδει το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και συμπληρώνει την πρόταση παρεμβάσεων στο αντίστοιχο έντυπο.

 • Βήμα 4

  Έλεγχος επιλεξιμότητας αιτήσεων

  Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης, ήτοι αυτοτελούς αξιολόγησης της κάθε αίτησης στη βάση της
  αρχής της χρονικής προτεραιότητας.

 • Βήμα 5

  Κατάταξη & Υπαγωγή έργων-
  Υπογραφή δανειακών συμβάσεων  

  Οι Ωφελούμενοι αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής και στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την
  υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

 • Βήμα 6

  Έναρξη υλοποίησης έργου
  Εκταμίευση προκαταβολής δανείου

  Για την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου, ο Ωφελούμενος οφείλει να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
  Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης παρέχεται στον Ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου. 

 • Βήμα 7

  Ολοκλήρωση παρεμβάσεων &
  2η ενεργειακή επιθεώρηση

  Ο Ωφελούμενος καταχωρεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, τα στοιχεία των υλοποιημένων παρεμβάσεων
  και επισυνάπτει το «Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων –
  Ολοκλήρωση Έργου».

 • Βήμα 8

  Ολοκληρωση έργου
  Προσκόμιση δικαιολογητικών & έλεγχοι
  Εκταμίευση επιχορήγησης & δανείου

  Σε αυτό το στάδιο ο Δικαιούχος διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Σε περίπτωση που προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.
  Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός, κατόπιν έγκρισης από το Δικαιούχο,  εκταμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου και καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών / συμβούλου έργου / μελετών.

Προϋπολογισμός Εργου & Δανειοδότηση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έως 250€/τ.μ. με μέγιστο τα 25000€.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Το δάνειο, που δεν είναι υποχρεωτικό, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 25.000€.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

Από 4 έως 6 έτη

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Για το δάνειο δεν πληρώνετε τόκους (άτοκο δάνειο)  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων. Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης.

2.Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών κτλ).

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες: 
- Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούριο σύστημα .
- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανση.

4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης.

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας: 

> Η κατοικία χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας .

> Η κατοικία υφίσταται νόμιμα.

> Η κατοικία έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ΄.

> Η κατοικία δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Εκτός από το κόστος των εργασιών, η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση.

Στην περίπτωση αίτησης για πολυκατοικία, υποβάλλονται οι αιτήσεις των ιδιοκτητών και μια αίτηση «ως σύνολο κτηρίου» του εκπροσώπου της πολυκατοικίας στο πληροφοριακό σύστημα.

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι το έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό επιθεωρητή (Μηχανικό) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (ή τμήματος αυτού). Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό το κτήριο κατατάσσεται σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες και ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, μαζί με ενδεικτικό κόστος και χρόνο απόσβεσης.

Η ενεργειακή κλάση έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας που πετυχαίνει ένα κτήριο και υπολογίζεται με βάση κάποιες παραμέτρους, όπως η ηλικία του κτηρίου, ο προσανατολισμός του, η θερμομόνωση του κελύφους, τα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα), το σύστημα θέρμανσης και το σύστημα ψύξης και ο φωτισμός του ανάλογα με τη χρήση του (κατοικία, κατάστημα κ.λπ.). Υπάρχουν εννέα ενεργειακές κατηγορίες (Α+, Α, Β+,Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) που αντιστοιχούν στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αναβάθμιση των κατοικιών στο νέο πρόγραμμα θα πρέπει, υποχρεωτικά, να γίνεται στη Β' ενεργειακή κλάση, με κριτήριο το ύψος οικογενειακού εισοδήματος.

Οι καλύτερες είναι οι Α+, Α, Β+, Β και αφορούν τα καινούργια κτήρια που έχουν κατασκευαστεί με τις σύγχρονες προδιαγραφές και έχουν καλή θερμομόνωση, ενεργειακά τζάμια και σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, αλλά και παραγωγής ζεστού νερού. Παράλληλα τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις κατασκευές φέρουν τις κατάλληλες ενεργειακές σημάνσεις και πιστοποιήσεις. Οι κατηγορίες Γ, Δ, Ε αφορούν σπίτια που έχουν κατασκευαστεί με τον παλιό κανονισμό θερμομόνωσης, δηλαδή μετά το 1979 και είναι κατά κανόνα κατοικίες με παλαιά διπλά τζάμια, που έχουν θερμομόνωση. Οι κατηγορίες Ζ και Η αφορούν τα πιο παλαιά κτίρια, που είναι η πλειοψηφία των κατοικιών στην Ελλάδα και είναι και τα πιο ενεργοβόρα, εξαιτίας της ανυπαρξίας απαιτήσεων σε θερμομόνωση όταν χτίστηκαν.

SHARE THIS PAGE!

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε την Φόρμα Επικοινωνίας και θα λάβετε απάντηση μέσω e-mail από εκπρόσωπό μας με σκοπό να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία και αν έχετε σχετικά με το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον".